Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen

Graag nodigen wij  u uit voor het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Historische Kring Breukelen, welke gehouden zal worden op woensdag 25 maart in de trouwzaal van het voormalige gemeentehuis Boom & Bosch. De vergadering begint om 19.30 uur.

Na de vergadering is er een korte koffie-/thee pauze, met vervolgens om 20:30 uur een presentatie van Giel Gulpers en Gerhard Hof over ’De Vechtstreek door de ogen van Jac. P. Thijsse’. De presentatie gaat over het Verkade-album De Vecht van 1915. De aquarellen van toen zijn ruim 100 jaar later gefotografeerd. Hoe is onze streek veranderd?

Na afloop daarvan is er nog gelegenheid om samen met het bestuur terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen voor de komende periode, onder het genot van een drankje.

Agenda

 1.  Opening door de voorzitter / Vaststelling agenda.
 2. Algemene mededelingen namens het bestuur.
 3. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 10 april 2019.
 4. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het afgelopen verslagjaar.
 5. Toelichting van de penningmeester op de Verlies- en Winstrekening en de balans over 2019.
 6. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2019.
  Decharge van de penningmeester.
 7. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor boekjaar 2020.
 8. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2020/ Ledenwerving.
 9. Vooruitblik op voorgenomen activiteiten van de HKB in 2020.
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De financiële stukken, alsmede het verslag van de vergadering d.d. 10 april 2019 en het jaarverslag 2019 zijn te raadplegen op deze website ;

 Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2020 ongewijzigd te laten; € 19,50 bij automatische incasso en €20,50 via overmaking per bankrekening.