Tijdschrift

“De Historische Kring Breukelen houdt zich bezig met de geschiedenis van Breukelen en omgeving, inbegrepen de cultuurhistorische waarden in dit gebied, en met die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis die van belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van de voormalige gemeente Breukelen.

Zo staat het in onze doelstelling.
Wat betekent dit in de praktijk?
Karakteristiek voor de onderwerpen in het tijdschrift is de grote variëteit ervan en de verschillende wijzen van benadering van het onderwerp door de verschillende schrijvers. In nummer 1, september 2018  komen belangrijke geschiedkundige onderwerpen aan de orde komen, zoals de (Nieuwe) Hollandse Waterlinie of de relatie tussen Breukelen en het New Yorkse Brooklyn. Maar er is ook belangstelling voor het kleine, lokale historisch plaatje waarin de plaatselijke bierbrouwerij of het Breukelse transportbedrijf wordt beschreven. Of de restauratie van een belangrijk gebouw, zoals de kerk van Nieuwer Ter Aa, die dan ook door inwoners van het dorp zelf wordt uitgelegd. Ook geschenken van historische waarde, zoals een fotoalbum van een opgeheven middelbare school, kunnen voor bewoners interessant zijn.

Nummer 2 – december 2018
Ook in het tweede nummer van ons Tijdschrift Historische Kring Breukelen berichten we over geschiedkundige aspecten van Breukelen, Nieuwer Ter Aa en Kockengen.

Van landelijk belang is ongetwijfeld het artikel dat Marco Entrop schreef over de verzetsstrijder Willem Arondéus. In ‘Breukelse noten’: de artistieke banden die Breukelen onderhield met de grootmeesters van de klassieke muziek via buitenplaats Queekhoven. Bladert u daarna meteen door naar het artikel van Ellen Drees onder de kop Archiefblik en u zult zich weer verbazen over de toevallige samenhang der dingen.

Douwe Koen duikt in de details van de Nieuwe Hollandse Waterlinie en Pieter Schiereck deed een grondig onderzoek naar de historie van de Oukoper Molen, prominent aan de A2 ten noorden van Breukelen. De glas-in-lood ramen van de dorpskerk van Nieuwer Ter Aa zijn nu bij de restaurateur. Ook daarover wordt u in dit en volgende nummers helemaal bijgepraat.

Nummer 1 – mei 2019
We gaan berichten over kunstvoorwerpen uit de rijke Nijenrode collectie dankzij nauwe samenwerking met het Art Fund Nyenrode. Bij de Nationale Herdenking aandacht voor het lokaal verzet in Westbroek waarin Hendrik Cornelis Manten en andere verzetsstrijders een tragische rol hebben gespeeld.

Op 20 december van afgelopen jaar overleed onze zeer gewaarde oud-voorzitter Dr. Arie A. Manten. Zijn laatste bijdrage over het einde van de Tweede Wereldoorlog in Westbroek treft u in dit nummer aan. Douwe Koen rapporteert over de inundaties, die de bestaansreden vormden voor wat nu het grootste rijksmonument van Nederland is en dat sinds januari van dit jaar op de nominatie staat voor de UNESCO Werelderfgoedstatus 2020, de Nieuwe Hollandse Waterlinie.

Molenaar Piet Schiereck belicht enkele onderhoudsaspecten van de Oukoper Molen en wat daar zoal in het verleden bij kwam kijken. Wat de Pieterskerk betreft staat de restauratie van het Bätzorgel in de volle aandacht. Zie ook wat Marjo van Dijk en Irma Gondrie ontdekt hebben bij hun onderzoek van de met koperbeslagen grafzerk van Daniel Verhaick.

Nummer 2 – november 2019
Het derde eeuwfeest van de De Zegepraalende Vecht uit 1719 met de kopergravures van Daniël Stoopendaal is aanleiding voor een staaltje samenwerking met de Historische Kringen van Loenen en Maarssen. Het resultaat is drie zeer verschillende artikelen naar aanleiding van dit iconisch boekwerk.

De campagne ter promotie van de kandidatuur van de Nieuwe Hollandse Waterlinie als UNESCO Werelderfgoed wordt mede ondersteund door Waterlinie-expert Douwe Koen, niet alleen door artikelen in ons tijdschrift maar ook door de publicatie van zijn prachtig geïllustreerd boek Vechtplassengebied dat voor de ledenprijs van €8,– via secretariaat@historischekringbreukelen.nl besteld kan worden.

Nijenrode en zijn rijke culturele geschiedenis blijft ons boeien door de artikelen die alumnus Pol Schevernels over dit onderwerp samenstelt. Ons nieuwe redactielid, maar sinds lang contribuant aan dit tijdschrift, Irma Gondrie, begeeft zich tussen de rietkragen om het ambacht van rietsnijder te beschrijven en onze oud-voorzitter Teun Mur wordt door Jos Odekerken aan de tand gevoeld over een ander waterig onderwerp uit deze streek. Zie de overige onderwerpen in de Inhoudsopgave hierboven.

Nummer 1 – april 2020

Dit themanummer is geheel gewijd aan het vieren van 75 jaar vrijheid en het herdenken van de verworvenheden van een vrij Nederland na de Tweede Wereldoorlog.

De oorlog zelf en het vieren van de verworven vrijheid heeft sporen getrokken door onze nationale bewustzijn en dat van de Stichtse Vecht. We lezen hier, misschien voor het eerst, over de Nationale Feestrok, inmiddels een museaal voorwerp, over wat er in het verzet speelde, zowel in Breukelen als in de ons omringende polder in Nieuwer Ter Aa en Kockengen, en, in samenwerking met de Historische Kring Maarssen, over gebeurtenissen op het einde van de oorlog aldaar.

Ook Nijenrode heeft een opzienbarende rol tijdens de oorlog vervuld, waarbij onder andere de namen van Goudstikker en Alois Miedl opduiken. Uiteraard kunnen oorlogsdocumenten uit het archief van het RHC Vecht en Venen, waaronder historische posters, bij deze herdenking niet ontbreken.

Hoe was het mogelijk dat miljoenen mensen zich door een duivels fenomeen als Hitler lieten bedwelmen, vragen wij ons nu af. Een element uit de nazi propaganda springt eruit en wordt ontrafeld is het artikel ‘Design als oorlogswapen’. Daarin ligt ook een waarschuwing besloten en een opdracht. Hoe voorkomen wij dat zoiets ongelooflijks ons nogmaals overkomt?

Nummer 2 – november 2020
Vanwege de Coronapandemie een extra dik nummer. In een In Memoriam wordt de betekenis van de dit jaar overleden Marjo van Dijk-Witjas voor de HKB nogmaals toegelicht. Na de restauratie van het koetshuis van Boom en Bosch een relaas over een van de bewoners van dit buitenhuis toen het nog Ruytervegt heette, Engel de Ruyter. Vanwege het 85-jarig bestaan staat de schijnwerper ook op drie generaties M.N.J. van Kralingen en hun boekhandel. Pol Schevernels zet zijn serie voort over de geschiedenis van Nijenrode. De geschiedenis van de middenstand van Nieuwer Ter Aa kan door niemand beter belicht worden dan door leden van de familie Den Hertog zelf. Van de ‘buitengebieden’ krijgt ook Kockengen vanaf dit nummer regelmatig de aandacht, aansluitend bij de christelijke traditie ingezet door Bonifatius in deze streek, toegelicht door een student archeologie. Onze expert betreffende het ontstaan van onze gemeentegrenzen in de Franse tijd is Kees Floor. Wat zich daarbinnen tijdens WOII afspeelde is uitvoerig door het RHCVV gedocumenteerd en wordt hier door Kim Schoonman toegelicht.

Nummer 1 – april 2021

Breukelen heeft historisch gezien altijd een rechtstreekse band onderhouden met de stad Utrecht. Het verhaal over De Heus van Nijenrode illustreert dit. Breukelen-Brooklyn al 375 jaar verbonden. U leest er alles over in de twee afleveringen van ons tijdschrift dit jaar.

De samenwerking met onze buren resulteert in een kijkje in de praktijk van de rechtspraak van weleer. Maarssen schetst een breed palet van de praktijk van alledag. Breukelen verdiept zich in een moordzaak in het eigen dorp.

Aandacht voor de interessante geschiedenis van de dorpen in de onmiddellijke nabijheid van Breukelen, te weten Nieuwer Ter Aa, Kockengen en Portengen.

Zo brengt de brandweer in Nieuwer Ter Aa kleur in het dorpsleven. En wie van u zou Kockengen nu associëren met een bedevaartsoord?

Onze eigen werkgroepen brengen verslag uit van bevindingen in onze dagelijkse omgeving. Denk aan gevelstenen met hun eigen verhalen, een wijk als de Linnaeusdreef met zijn eigen karakteristieken. Onze eigen hoffotografen laten zien hoe snel het dorpsgezicht van vroeger is veranderd

Tijdschrift HKB Nummer 2 – november 2021

Je bezighouden met de studie van geschiedenis betekent onderzoeken, vastleggen en doorgeven. In dit nummer valt het onderzoek van het slavenverleden en de relatie daarvan met de Vechtstreek binnen deze definitie. Een uitdagend onderwerp dat om verdere uitdieping vraagt. Hoe keek men bijvoorbeeld privé tegen het fenomeen van de tot slaaf gemaakte mens aan?

Maar ook de andere onderwerpen, weliswaar minder controversieel, zijn uit historisch oogpunt van belang, zoals de organisatie van het Breukelse notariaat destijds, de kerkgeschiedenis van de streek en de buitenplaatsen langs de Vecht als verzamelplaats van kunst.

Zie ook hoe wij in het verleden met criminaliteit omgingen. Leert de mens ook veel van de studie van het verleden om daar vervolgens zijn voordeel mee te doen? Slaat u de krant van vandaag er maar eens op na en oordeelt u zelf.

Wij nodigen lezers van het tijdschrift dan ook uit om ook zelf ideeën aan te dragen. De redactieleden staan hiervoor open en willen graag adviseren en meehelpen indien gewenst. Het onderwerp van uw verhaal heeft in de ruimste zin van het woord verband met Breukelen, Kockengen of Nieuwer Ter Aa. Maar dit is geen dogma. Ook een geschiedkundig of cultuur-historisch onderwerp van groot belang voor Nederland of de regio heeft onze belangstelling.

Redactie
Jos en Nienke Odekerken, Irma Gondrie
redactie@historischekringbreukelen.nl

Aanmelden als lid

Is uw belangstelling voor de Historische Kring Breukelen gewekt? Op deze website onder het menu Lidmaatschap treft u een formulier aan waarmee u zich aan kunt melden.

Met uw lidmaatschap verrijkt u uw kennis van Breukelen en omgeving en draagt u bij aan het levend houden van haar geschiedenis. Leden ontvangen tweemaal per jaar ons Tijdschrift Historische Kring Breukelen. Tevens kunt u vele door onze vereniging georganiseerde lezingen en diverse andere evenementen bezoeken.

De jaarcontributie bedraagt  € 19,50. Ieder jaar wordt dit bedrag automatische geïncasseerd in  april.

Onze ledenadministratie wordt verzorgd door Zita Cornelissen-Trossèl. Haar e-mailadres:
ledenadministratie@historischekringbreukelen.nl

Scroll naar boven