Algemene Ledenvergadering Historische Kring Breukelen

Gaarne nodigen wij u uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering (ALV) van de Historische Kring Breukelen, die gehouden zal worden op woensdag 10 april 2024 in Boom & Bosch, Straatweg 147 in Breukelen. De inloop is vanaf 19.00 uur, de vergadering begint om 19.30 uur en eindigt 20.25 uur. Na de vergadering is er een koffie-/theepauze, met vervolgens om 20.45 uur een lezing door de heer Bram Donkers, waarbij hij dieper in gaat op de relatie Breukelen-Brooklyn, onder de titel “Wat heeft Breukelen werkelijk met Brooklyn en andersom?“. Deze lezing duurt tot ongeveer 21.30 uur.
Niet-leden die deze vergadering toch graag willen bijwonen hebben geen stemrecht en zijn voor de lezing € 5,- verschuldigd.

Na afloop  is er nog gelegenheid om samen met het Bestuur terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen voor het komende jaar, onder het genot van een drankje. Om 22.00 uur wordt de bijeenkomst gesloten. Meldt u aan via evenementen@historischekringbreukelen.nl Mochten zich veranderingen voordoen in onze programmering, dan laten we u dat tijdig weten via email.

Agenda

1. Opening en mededelingen namens de voorzitter / vaststelling agenda.

2. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het afgelopen verslagjaar.

3. Toelichting van de penningmeester op de Verlies- en Winstrekening en de balans 2023.

4. Verslag kascommissie over het financieel beheer 2023. Decharge bestuur en penningmeester.

5. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor het boekjaar 2024.

6. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2024.

7. Toelichting op de lopende zaken en de beleidsvoornemens van de HKB in 2023.

8. Mutaties bestuur **

9. Wat verder ter tafel komt / Rondvraag / Sluiting.

De financiële stukken, alsmede het jaarverslag 2023 en de notulen van de vergadering van 29 maart 2023 vindt u op https://www.historischekringbreukelen.nl/vereniging/algemene-ledenvergadering/

Het Bestuur stelt voor om de vorig jaar verhoogde contributie dit jaar ongewijzigd te laten.

** De penningmeester Lodewijk Cornelissen en secretaris Hugo ten Brink treden uit het Bestuur. De heren Paul Dobbelaar en Edwin Hollemans hebben zich bereid verklaard deze posten respectievelijk te willen gaan vervullen.

Scroll naar boven