Algemene Ledenvergadering op 30 september 2020

De ALV stond oorspronkelijk gepland voor 25 maart in Boom en Bosch, maar wordt nu gehouden op woensdag 30 september van 19.30 tot 20.15 in de Johannes de Doperkerk, Straatweg 146 te Breukelen. In die ruimte kunnen wij voldoende afstand houden.

Om 20.30 volgt een presentatie door de heren  Giel Gulpers en Gerhard Hof over: “De Vechtstreek door de ogen van Jac. P. Thijsse” naar aanleiding van het Verkade-album De Vecht van 1915.

In verband met de covid-19 voorschriften dient u zich wel vantevoren, via Nanny Heijmans evenementen@historischekringbreukelen.nl aan te melden.

Agenda

 1.  Opening door de voorzitter / Vaststelling agenda.
 2. Algemene mededelingen namens het bestuur.
 3. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 10 april 2019.
 4. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het afgelopen verslagjaar.
 5. Toelichting van de penningmeester op de Verlies- en Winstrekening en de balans over 2019.
 6. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2019.
  Decharge van de penningmeester.
 7. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor boekjaar 2020.
 8. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2020/ Ledenwerving.
 9. Vooruitblik op voorgenomen activiteiten van de HKB in 2020.
 10. Wat verder ter tafel komt.
 11. Rondvraag.
 12. Sluiting.

De financiële stukken, alsmede het verslag van de vergadering d.d. 10 april 2019 en het jaarverslag 2019 zijn hieronder te raadplegen:

Financieel verslag 2019
Algemene  Ledenvergadering 2019
Jaarverslag 2019

 Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2020 ongewijzigd te laten; € 19,50 bij automatische incasso en €20,50 via overmaking per bankrekening.