Graag nodigen wij U uit voor het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering van de Historische Kring Breukelen, welke gehouden zal worden op woensdag 10 april 2019 in de trouwzaal van het voormalige gemeentehuis Boom & Bosch. De vergadering begint om 19.30 uur. 

Lezing

Na de vergadering is er een korte koffie-/thee pauze, met vervolgens om 20:45 uur een lezing van Juliëtte Jonker over de geschiedenis van Boom & Bosch. Na afloop daarvan is er nog gelegenheid om samen met het bestuur terug te blikken op het afgelopen jaar en de plannen voor de komende periode, onder het genot van een drankje. Introducees zijn welkom.Toegang gratis.

De agenda van de vergadering luidt als volgt;

 1. Opening door de voorzitter / vaststelling agenda.
 2. Accordering door de vergadering van de huidige bestuurssamenstelling.
 3. Algemene mededelingen namens het bestuur.
 4. Goedkeuring notulen van de vergadering d.d. 11 april 2018.
 5. Toelichting door de voorzitter op de activiteiten van de HKB in het afgelopen verslagjaar.
 6. Toelichting van de penningmeester op de Verlies- en Winstrekening en de balans over 2018.
 7. Verslag van de kascommissie over het financiële beheer 2018. Decharge van de penningmeester.
 8. Benoeming leden kascommissie en reserve lid voor boekjaar 2019.
 9. Toelichting van de penningmeester op de begroting 2019.
 10. Ledenwerving.
 11. Vooruitblik op voorgenomen activiteiten van de HKB in 2019.
 12. Wat verder ter tafel komt.
 13. Rondvraag.
 14. Sluiting.

De financiële stukken, alsmede het verslag van de vergadering d.d. 11 april 2018 zijn te raadplegen op deze website.

Het bestuur heeft besloten om de contributie voor 2019 ongewijzigd te laten; € 19,50 bij automatische incasso en € 20,50 bij betaling per factuur.