STATUTEN

NAAM EN ZETEL.

Artikel 1.
De vereniging draagt de naam: “Historische Kring Breukelen”.
Zij is gevestigd te Breukelen.

DUUR.

Artikel 2.
1. De vereniging is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. Het verenigingsjaar en het boekjaar van de vereniging lopen van één januari tot en met één en dertig december.

DOEL EN MIDDELEN TOT DOELBEREIKING.

Artikel 3.
1. Het doel van de vereniging is: het naspeuren van- en wekken van belangstelling voor de geschiedenis van Breukelen en de omgeving van Breukelen, inbegrepen de cultuurhistorische waarden in dit gebied en van die aspecten van de regionale, vaderlandse en algemene geschiedenis, die van belang zijn voor een goed begrip van de geschiedenis van Breukelen, alsmede het behartigen van de belangen van haar leden, alles in de ruimste zin van het woord en zonder enig winstoogmerk.
2. Onder Breukelen wordt hier verstaan het gebied van de Gemeente Breukelen, als begrensd ingaande 1 januari 1989. Omdat de geschiedenis van Breukeleveen tot die datum sterk verweven ligt in de Breukelse archieven, wordt de bestudering daarvan hier eveneens inbegrepen. Met Breukelen en omgeving wordt tot uitdrukking gebracht dat te onderzoeken geschiedkundige thema’s soms de grenzen van de Gemeente Breukelen overschrijden.
3. De vereniging tracht dit doel, hetzij zelfstandig, hetzij in samenwerking met soortgelijke verenigingen, hetzij door aansluiting bij en in samenwerking met overkoepelende federaties en organisaties, te bereiken door:
a. het houden van bijeenkomsten, tentoonstellingen, excursies en rondleidingen;
b. het bevorderen van historische onderzoekingen;
c. het aandacht vestigen op en verdedigen van nog aanwezige cultuurhistorische waarden en monumenten;
d. het instellen en onderhouden van een bibliotheek en archief betreffende de geschiedenis van Breukelen en omgeving;
e. het uitgeven van een tijdschrift en andere publicaties;
f. alle andere wettige middelen die het gestelde doel kunnen bevorderen.

LEDEN.

Artikel 4.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn: natuurlijke personen en rechtspersonen, die het doel der vereniging en al hetgeen daarmede verband houdt, willen steunen.
2. Het bestuur houdt een register bij, waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.
3. Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.
4. Waar in deze statuten wordt gesproken van leden of lid worden/wordt daaronder slechts verstaan de leden of het lid als bedoeld in dit artikel tenzij het tegendeel blijkt.

BEGUNSTIGERS – ERELEDEN.

Artikel 5.
1. Begunstigers zijn zij, die zich bereid verklaard hebben de vereniging financieel te steunen met een door de algemene ledenvergadering vast te stellen minimum bijdrage.
2. Ereleden zijn zij, die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging door de algemene ledenvergadering tot erelid daartoe zijn benoemd.
3. Begunstigers en ereleden hebben geen andere rechten en verplichtingen dan die welke hen bij of krachtens de statuten zijn toegekend en opgelegd.
4. Een erelid kan en mag tegelijkertijd ook lid zijn als bedoeld in artikel 4, mits hij/zij voldoet aan de vereisten van artikel 4 lid 1.

TOELATING.

Artikel 6.
1. Leden kunnen worden toegelaten, nadat zij daartoe een verzoek bij het bestuur hebben ingediend, waarbij een minderjarige tevens een schriftelijke toestemming van zijn wettelijke vertegenwoordiger moet overleggen.
2. Het bestuur beslist over de toelating en geeft van zijn beslissing binnen één maand na de indiening van het verzoek schriftelijk kennis aan de betrokkene.
3. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene ledenvergadering alsnog tot toelating besluiten.
Het bestuur is verplicht mededeling aan de algemene ledenvergadering te doen van de gevallen, waarin zij de toelating geweigerd heeft, en wel op de eerst te houden algemene ledenvergadering.
4. Ereleden worden op voorstel van het bestuur of de algemene ledenvergadering door de algemene ledenvergadering benoemd.
5. De toelating van begunstigers geschiedt door acceptatie door het bestuur van hun bereidverklaring om de vereniging financieel te steunen.
6. Een toegelaten rechtspersoon-lid is verplicht het bestuur der vereniging onverwijld een schriftelijke opgave te doen toekomen van diegenen, die bevoegd zijn de rechtspersoon te vertegenwoordigen bij de uitoefening van zijn lidmaatschapsrechten en -plichten.

SCHORSING VAN LEDEN.

Artikel 7.
Het bestuur is bevoegd een lid te schorsen voor een periode van ten hoogste een maand, in geval het lid bij herhaling in strijd handelt met zijn lidmaatschapsverplichtingen of door handelingen of gedragingen het belang van de vereniging in ernstige mate heeft geschaad. Gedurende de periode dat een lid is geschorst kunnen de aan het lidmaatschap verbonden rechten niet worden uitgeoefend.

EINDE LIDMAATSCHAP.

Artikel 8.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door de dood van het lid; is een rechtspersoon lid van de vereniging, dan eindigt zijn lidmaatschap wanneer hij ophoudt te bestaan;
b. door opzegging van het lid;
c. door opzegging namens de vereniging.
Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, als ook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting.
Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid geschiedt per eind kalenderjaar en dient tevoren te worden aangemeld; opzegging door de vereniging kan te allen tijde geschieden met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene ledenvergadering,
Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld.
Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desalniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd, tenzij het bestuur anders besluit.

EINDE VAN DE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VAN BEGUNSTIGERS EN ERELEDEN.

Artikel 9.
1. De rechten en verplichtingen van een begunstiger of erelid kunnen te allen tijde wederzijds door opzegging worden beëindigd, behoudens dat de jaarlijkse bijdrage over het lopende verenigingsjaar voor het geheel verschuldigd blijft, tenzij het bestuur anders besluit.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur

JAARLIJKSE BIJDRAGEN.

Artikel 10.
1. De leden zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse bijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld. De leden kunnen daartoe bij besluit van de algemene ledenvergadering in categorieën worden ingedeeld die een verschillende bijdrage betalen.
2. Begunstigers zijn gehouden tot het betalen van een jaarlijkse minimumbijdrage, die door de algemene ledenvergadering zal worden vastgesteld.
3. Ereleden zijn vrijgesteld van de verplichting tot betaling van een bijdrage.
4. Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen

RECHTEN VAN BEGUNSTIGERS EN ERELEDEN.

Artikel 11.
Behalve de overige rechten, die aan begunstigers en ereleden bij of krachtens deze statuten worden toegekend, hebben zij het recht de door de vereniging georganiseerde evenementen bij te wonen.
Ereleden hebben tevens het recht gebruik te maken van de faciliteiten, die de vereniging biedt

BESTUUR.

Artikel 12.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste vijf meerderjarige personen.
Het aantal bestuursleden wordt vastgesteld door de algemene ledenvergadering, met dien verstande, dat het aantal bestuursleden altijd oneven moet zijn.
2. De bestuursleden worden door de algemene ledenvergadering uit de leden der vereniging benoemd.
Het bestuur wijst uit zijn midden een secretaris, een penningmeester, een archivaris/bibliothecaris en een vice-voorzitter / algemeen adjunct aan.
De voorzitter wordt als zodanig door de algemene ledenvergadering benoemd.
Het bestuur kan voor elk van genoemde functionarissen uit zijn midden een vervanger aanwijzen.
3. Personen worden als kandidaat voor het bestuur voorgedragen door het bestuur of door een groep van tenminste tien leden.
Een dergelijke voordracht kan teniet worden gedaan door een besluit van de algemene ledenvergadering, te nemen met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. Het bestuur kan uit zijn midden een dagelijks bestuur benoemen.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP EN SCHORSING.

Artikel 13.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde als zodanig door de algemene ledenvergadering worden ontslagen of geschorst.
Een besluit tot schorsing of ontslag van een bestuurslid als zodanig behoeft tenminste twee/derde der uitgebrachte stemmen.
Een schorsing als bestuurslid, die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding.
De aftredende is terstond herkiesbaar.
Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap ven de vereniging;
b. door bedanken;
c. doordat het betrokken bestuurslid in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, onder curatele wordt gesteld, dan wel krachtens enige wetsbepaling of anderszins een bewindvoerder over zijn vermogen wordt aangesteld.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR.

Artikel 14.
1. Van het verhandelde in elke bestuursvergadering worden door de secretaris notulen opgemaakt, die door het bestuur in de eerstvolgende bestuursvergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter en secretaris worden ondertekend.
In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en inhoud van een besluit niet beslissend.
2. Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelingen aangaande de bestuursvergaderingen en de besluitvorming door het bestuur worden gegeven

BESTUURSTAAK EN VERTEGENWOORDIGING.

Artikel 15.
1. Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.
2. Indien het aantal bestuursleden beneden het aantal is gedaald, dat door de algemene ledenvergadering is vastgesteld, blijft het bestuur niettemin bevoegd.
Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene ledenvergadering bijeen te roepen, waarin de voorziening in de open plaatsen aan de orde komt.
3. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand der vereniging zodanige aantekeningen te houden, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.
4. Het bestuur is verplicht:
a. jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een balans en een staat van de baten en lasten van de vereniging te maken;
b. jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar een ontwerp-begroting en een plan voor het komend boekjaar op te stellen.
5. Het bestuur is verplicht de in leden 3 en 4 van dit artikel bedoelde bescheiden zeven jaren lang te bewaren.
6. Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.
7. Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene ledenvergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt, of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
8. Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene ledenvergadering voor besluiten tot:
I. onverminderd het bepaalde onder II het aangaan van rechtshandelingen en het verrichten van investeringen een bedrag of waarde te boven gaande, waarvan de grootte bij huishoudelijk reglement zal worden vastgesteld;
II a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;
b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;
c. het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruikmaken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;
d. het aangaan van dadingen;
e. het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, doch met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen en van het nemen van die rechtsmaatregelen, die geen uitstel kunnen lijden;
f. het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten en overeenkomsten tot het verrichten van diensten.
Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.
9. Onverminderd het in de laatste volzin van lid 7 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door de voorzitter en secretaris;
c. hetzij door de voorzitter of secretaris en een ander bestuurslid.

REKENING EN VERANTWOORDING.

Artikel 16.
1. Het bestuur brengt op een algemene ledenvergadering (de jaarvergadering) binnen zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene ledenvergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van de in het vorige artikel bedoelde balans en staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
Na verloop van de termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.
2. De algemene ledenvergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.
Deze commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene ledenvergadering verslag van haar bevindingen uit.
3. Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de commissie van onderzoek zich door een deskundige doen bijstaan.
Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
4. De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene ledenvergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.
5. Goedkeuring door de algemene ledenvergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
6. Indien de goedkeuring, als bedoeld in lid 5, wordt geweigerd, benoemt de algemene ledenvergadering een andere commissie, bestaande uit tenminste drie leden, welke een nieuw onderzoek doet van de rekening en verantwoording.
Deze commissie heeft dezelfde bevoegdheden als de eerder benoemde commissie.
Binnen één maand na de benoeming brengt zij aan de algemene ledenvergadering verslag uit van haar bevindingen.
Wordt ook dan de goedkeuring geweigerd, dan neemt de algemene ledenvergadering al die maatregelen, welke door haar in het belang van de vereniging nodig geacht worden.

ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 17.
1. Aan de algemene ledenvergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene ledenvergadering – de jaarvergadering – gehouden.
In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:-
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 16 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie, alsmede de ontwerp-begroting en het plan voor het komend boekjaar, als bedoeld in artikel 15;
b. de benoeming van de in artikel 16 genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures in het bestuur;
d. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van één/tiende gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene ledenvergadering op een termijn van niet langer dan vier weken.
Indien aan het verzoek binnen veertien dagen geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping overgaan door oproeping overeenkomstig artikel 21 of bij advertentie in tenminste een ter plaatse waar de vereniging gevestigd is veel gelezen dag- of weekblad.

TOEGANG EN STEMRECHT

Artikel 18.
1. Toegang tot de algemene ledenvergadering hebben alle leden der vereniging en alle ereleden.
Geen toegang hebben geschorste leden, behoudens het bepaalde in artikel 8 lid 7. Geschorste bestuursleden hebben slechts toegang als gewoon lid der vereniging.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene ledenvergadering.
3. Ereleden hebben geen stemrecht, behoudens het bepaalde in artikel 5 lid 4.
Ieder lid van de vereniging, dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Een lid kan zijn stem uitbrengen door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid.
Het aantal volmachten per lid mag echter niet meer bedragen dan twee.
5. Een lid heeft geen stemrecht over zaken, die hem, zijn echtgenoot of een van zijn bloedverwanten in de rechte lijn betreffen

VOORZITTER VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING – NOTULEN.

Artikel 19.
1. De algemene ledenvergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.
Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter van de algemene ledenvergadering op.
Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander door de voorzitter van de algemene ledenvergadering daartoe aangewezen persoon notulen opgemaakt, die door de algemene ledenvergadering in haar eerstvolgende vergadering worden vastgesteld en ten blijke daarvan door de voorzitter van de algemene ledenvergadering en de notulist worden ondertekend.
Zij die de vergadering bijeenroepen kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 20.
1. Het ter algemene ledenvergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter van de algemene ledenvergadering dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend.
Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet-schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats wanneer de meerderheid der vergadering, of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt.
Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene ledenvergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachte stemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. a. Stemming over personen geschiedt altijd schriftelijk.
b. Stemming over zaken geschiedt mondeling, tenzij de voorzitter van de algemene ledenvergadering een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks vóór de stemming verlangt.
Besluitvorming bij acclamatie is mogelijk, tenzij één der stemgerechtigden hoofdelijke stemming verlangt.
c. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende gesloten briefjes.
6. a. Indien bij verkiezing van personen niet de volstrekte meerderheid is verkregen heeft een tweede stemming plaats;
wordt dan weer geen volstrekte meerderheid verkregen dan wordt herstemd tussen de twee personen, die bij de tweede stemming het hoogste aantal stemmen op zich verenigd hebben en is hij gekozen, op wie bij de herstemming de meeste stemmen zijn uitgebracht.
Verkrijgen de twee alsdan overgebleven personen bij de herstemming eenzelfde aantal stemmen, dan beslist het lot wie gekozen wordt.
Hebben meer dan twee personen bij de tweede stemming hetzelfde hoogste aantal stemmen verkregen, dan beslist het lot wie hunner voor de herstemming in aanmerking komt.
b. Bij staking van stemmen over zaken wordt het voorstel aan het einde der vergadering andermaal in stemming gebracht en indien alsdan weer staking plaatsvindt, wordt het geacht te zijn verworpen.
7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene ledenvergadering.
8. Zolang in een algemene ledenvergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

WIJZE BIJEENROEPING ALGEMENE LEDENVERGADERING.

Artikel 21.
1. De algemene ledenvergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur.
De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden volgens het ledenregister bedoeld in artikel 4.
Voorzover de statuten niet anders bepalen bedraagt de termijn voor de oproeping tenminste zeven dagen.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld.

STATUTENWIJZIGING.

Artikel 22.
1. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden aangebracht dan door een besluit van een algemene ledenvergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijziging van de statuten zal worden voorgesteld.
De termijn voor oproeping tot zodanige vergadering bedraagt tenminste veertien dagen.
2. Zij die de oproeping tot de algemene ledenvergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste vijf dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.
Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld aan alle leden toegezonden.
3. Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is.
Is niet twee/derde van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen vier weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de uitgebrachte stemmen.
4. De statutenwijziging is pas van kracht vanaf het moment dat de notariële akte van statutenwijziging gepasseerd is.
Het bestuur is verplicht een authentiek afschrift van de akte van wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het openbaar verenigingenregister, gehouden door de betrokken Kamer van Koophandel en Fabrieken.

ONTBINDING.

Artikel 23.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene ledenvergadering.
Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.
2. Bij het besluit tot ontbinding wordt door de algemene ledenvergadering tevens een bestemming gegeven aan het batig saldo der vereniging na vereffening, met dien verstande, dat het saldo moet worden bestemd voor een doel, hetwelk het doel van de vereniging zoveel mogelijk nabij komt.
3. De vereniging blijft na haar ontbinding voortbestaan, voor zover dit tot vereffening van haar vermogen nodig is.
In stukken en aankondigingen, die van haar uitgaan, moeten aan haar naam worden toegevoegd de woorden: “In liquidatie”.
Gedurende de vereffening blijven de statuten en reglementen der vereniging voorzover mogelijk van kracht.

VEREFFENING.

Artikel 24.
In geval van ontbinding der vereniging wijst de algemene ledenvergadering drie of meer liquidateuren aan.

GELDMIDDELEN

Artikel 25.
De geldmiddelen der vereniging worden verkregen door :
a. de jaarlijkse bijdragen, als bedoeld in artikel 10;
b. subsidies;
c. giften, legaten en erfstellingen;
d. renten;
e. andere wettige inkomsten.
Een erfstelling kan namens de vereniging door het bestuur slechts aanvaard worden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT.

Artikel 26.
1. De algemene ledenvergadering stelt een huishoudelijk reglement vast.
2. Het huishoudelijk reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.

VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN.

Artikel 27.
De leden zijn verplicht de statuten en reglementen van de vereniging, alsmede de besluiten van het bestuur, de algemene ledenvergadering of een ander orgaan van de vereniging na te leven.

 

Deze statuten zijn voor de eerste maal vastgesteld op 12 juni 1987 en herzien bij besluit van de algemene ledenvergadering van de vereniging op 17 april 2002.

 

ANBI

 

De Belastingdienst heeft de Historische Kring Breukelen (HKB) aangemerkt als een culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Dit betekent dat

degene die een financiële gift aan de HKB doet, bepaalde belastingvoordelen geniet.  De giften zijn namelijk voor 125% van de gedane gift aftrekbaar voor de inkomstenbelasting.

Giften kunnen worden overgemaakt op rekeningnr. NL35 RABO 0310 6485 21 ten name van Historische Kring Breukelen.

 

Om aangemerkt te blijven als ANBI-instelling moet de HKB voldoen aan wet- en regelgeving. Dit betekent dat zij op de internetsite transparante gegevens omtrent de HKB dient te vermelden. Op www.historischekringbreukelen.nl vermelden wij daarom de volgende gegevens:

-      het RSIN-nummer van de Historische Kring Breukelen is 8063.61.852

-      het postadres resp. emailadres luidt: Stinzenlaan Noord 121, 3621 RE Breukelen; Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

-      de doelstelling van HKB is te vinden in artikel 3 van de statuten

-      de hoofdlijnen van het beleidsplan bestaan uit:

  • uitbreiding van ledental
  • het realiseren van eigen huisvesting ten behoeve van het bewaren en tentoonstellen van cultuurhistorische waarden en monumenten
  • het uitgeven van het Tijdschrift
  • uitbreiding van activiteiten en evenementen

-      de bestuurssamenstelling is te vinden onder de rubriek: “Wie”

-      het bestuur ontvangt geen enkele beloning voor haar werkzaamheden

-      het jaarverslag en het financieel verslag zijn opgenomen onder de rubriek “Jaarcijfers”